سرفصل برنامه های یادگیری و آموزش


عناویـن مهمتریــن برنامه هــای آموزشـــی موسســه

 

 • دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی با مدرک دانشگاه تهران
 • رويكرهاي نوين مديريت و توسعه منابع انساني
 • تفکر و برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی
 • توسعه مهارتهای مديريت / رهبری
 • مربی گری مبتنی بر استاندارد ICF/CIPD
 • مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني
 • توسعه ارزش ها و فرهنگ سازماني مطلوب
 • رفتار سازمانی / مهارت های رفتاری برای مدیران
 • توسعه اخلاق و رفتار حرفه اي در سازمان
 • مديريت تحول و توسعه سازماني
 • چالش هاي مديريت كاركنان هوشمند و دانش گر
 • مدیریت عملکرد منابع انسانی
 • كاربرد هوش هيجاني  و هوش اجتماعی در مدیریت
 • رهبري ارزشي منابع انساني
 • مديريت دانايي مبتنی بر توسعه منابع انسانی
 • سیستم های حقوق و دستمزد و پاداش
 • کانون های ارزیابی و توسعه AC
 • تربیت مربی و مدرسین آموزشی مبتنی بر TTT
 • توسعه توان مندی های منابع انساني
 • روش های ارتقاء اثربخشي آموزش ها
 • تيم سازي و رهبري مؤثر تيم هاي خلاق
 • مهارت هاي ارتباط انساني مؤثر
 • روش های مشاركت اثربخش
 • روش هاي مؤثر انگيزش منابع انسانی
 • پرورش استعدادها و جانشينان شايسته مديران
 • ارتقاء سلامت منابع انسانی مبتنی بر مدل NWI
 • مهارت هاي حل خلاق مسئله مبتنی بر CPS
 • مهارت های مصاحبه استخدامی مبتنی بر CBI
 • استرس های شغلی و روش های مدیریت آن ها
 • مدیریت دانش مبتنی بر مدل APQC