فلسفه وجودی ما


فلسفه وجودی ما

ما برآنیم تا پیام آور آگاهی و خردمندی و تعالی حوزه رهبری سرمایه انسانی برای رهبران پیشرو سازمان های ایرانی باشیم

و از دانش، ابزارها و مدل های نوین رهبری سرمایه های انسانی بهره می گیریم

تا راه کارهایی اثربخش، کارآمد، برازنده و متناسب به قامت سازمان های ایرانی بدوزیم. ما تلاش می کنیم به عنوان مربی در مراحل طراحی و استقرار نظام های منابع انسانی، همراه آنان باشیم و با ارزشیابی شایستگی ها و استعدادهای سازمانی و توان مندسازی سرمایه های انسانی، زمینه های بالندگی و توسعه سازمان ها را فراهم کنیم.  

 

چشم انداز موسسه

نقش آفرینی به عنوان شریک استراتژیک سازمان ها و رهبران پیشرو در راستای الگو بودن سازمان های ایرانی در جهان از منظر محیط کار آرمانی، دانش و شایستگی های رهبری و سرمایه انسانی و شناخته شدن به عنوان الگوی قابل تقدیر و متعالی  در سطح بین المللی

 

مامــوریت ما

کمک به توسعه و تعالی سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران از طریق طراحی و استقرار مدل ها و سیستم های نوین رهبری سرمایه انسانی همراه با مربی گری و توسعه شایستگی های حرفه ای سرمایه انسانی  برای ساختن سازمان هایی موفق، چابک، تاب آور و دارای محیط کار آرمانی

 

ارزش هـــای ما

  • درستکاری حرفه ای و تعهد به اخلاقیات
  • استفاده از روش ها و  مدل های علمی روز
  • متناسب سازی الگوهای جهانی با مقتضیات ایران
  • مسئولیت پذیری و پاسخ گوئی حرفه ای در برابر ذینفعان
  • شهروند خوب و  معتقد به مسئولیت اجتماعی