داستان ما


داستان ما

از اواسط سال 1374 زمانی که هنوز خبری از «مدیریت منابع انسانی» در ایران نبود و همه سازمان ها از «مدیران اداری» و «کارگزینی» برای اداره امور کارکنان خود استفاده می کردند، جشنواره ای با نام «جشنواره جوان ابن سینا» با نظارت عالیه «سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران» در مؤسسه راه اندازی شد و هر ساله 110 نفر از جوانان مستعد 15 تا 24 ساله کشور پس از مراحل مختلف سنجش و آزمون شناسایی می شدند. این ها فرزندان کارکنان شاغل در سازمان های بزرگ کشور بودند که جشنواره جوان ابن سینا با حمایت مالی آنها برگزار می شد. این جوانان در قالب «جامعه محققین جوان» هم آموزش های جذاب و کاربردی مدیریتی و کارآفرینی می دیدند و هم در یک شبکه حرفه ای با هم همکاری می کردند. چند سال بعد مدیران سازمان های حامی جشنواره وقتی محتوا و روش برگزاری جذاب و اثرگذار برنامه های آموزشی جوانان را دیدند تقاضا کردند، این برنامه های آموزشی با محتوای مناسب برای خود مدیران و کارکنان شرکت ها اجرا شود. بدین ترتیب بخش آموزش مدیران و کارکنان سازمان ها به سایر خدمات موسسه اضافه شد. با ورود به عرصه مدیریت سازمان ها، به ناکارآمدی و غیرعلمی بودن نظام های مدیریت منابع انسانی و نگرش سنتی مدیران به رهبری کارکنان بیش از پیش پی بردیم و تلاش کردیم سازمان ها را با مدل ها و الگوهای علمی جدید این حوزه آشنا کنیم. حاصل این تلاش ها طراحی و استقرار نظام هایی مانند ساختار سازمانی، تجزیه تحلیل مشاغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ارزشیابی عملکرد و نظائر آن برای سازمان ها بود.

با چنین پیشینه ای، در سال 1389 موسسه توسعه راه حل های منابع انسانیHR Solutions  در قالب یک موسسه خصوصی غیر تجاری تأسیس شد. تأسیس موسسه HR Solutions بستر لازم برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های حرفه ای را فراهم آورد بطوری که پروژه های متعدد طراحی نظام های مدیریت و توسعه منابع انسانی، ایفای نقش به عنوان  Coach سازمان ها، طراحی و برگزاری برنامه های آموزش و توان مندسازی متنوع و ارزشیابی شایستگی ها و مدیریت استعدادهای سازمانی به ویژه در سطح رهبران و مدیران در موسسه شکل گرفت.

هم اکنون مؤسسه توسعه راه حل های منابع انسانی موفق به ثبت «مدل محیط کار آرمانی ایران» مبتنی بر مدل بین المللی Great Place To Work شده و سازمان ها و شرکت های پیشرو ایران را در مسیر ساختن محیط کار آرمانی همراهی می کند.

 

 

 

Dr.Abdolreza Hafezi

MBA/DBA Programs Instructor at Faculty of Enterpreneurship, University of Tehran

HRSolutions Institute - DeVry University

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the human resources indusrtry. Skilled in negotiation, HR cons...

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​

 

 

عضو انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا

 

​​​​​

 

 

عضو مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا

 

 

​​​​​

 

عضو افتخاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

 

 

 

عضو کمیته علمی و داوری جایزه تعالی منابع انسانی ایران

 

 

 

عضو کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی

 

 

​​​​​​

 

مدرس دوره های MBA و DBAدانشکده کارآفرینی  دانشگاه تهران