چرا محیط کار آرمانی


چرا شرکت ها از مدل "محیط کار آرمانی" در ایران استفاده می کنند؟

 

 

    چون  دریافته اند  در  فضای  رقابتـی  ایران،  باید  بتوانند  با  کارآمدی،  اثربخشی و بهره وری بالایی اهداف شان را محقق کنند.
 
    چون دریافته اند برای تحقق اهداف سازمانی، باید کارکنانی با عملکرد ممتاز داشته باشند که صمیمانه و پرانرژی، حداکثر توان خود را در سازمان بگذارند و خود را جزئی از خانواده سازمان بدانند.
 
    چون  دریافته اند  کارکنان  وقتی  با  تمام  توان شان  برای  موفقیت  سازمان تلاش می کنند که به رهبران شان اعتماد داشته باشند.
 
    چون دریافته اند کارکنان وقتی به رهبران شان اعتماد می کنند که رهبرانی شایسته داشته باشند و از رهبران شان رفتاری منصفانه و محترمانه ببیند.
 
 
 
 
 
 

«شرکت «محیط کار آرمانی ایران»

وابسته به گروه

«توسعه راه حل های منابع انسانی» 

از  سال 2013 با تمرکز بر مدل 

Great Place to Work

متناسب ترین راه حل ها و استراتژی ها برای اجرای این

مدل در سازمان ها و بنگاه های

اقتصادی ایران را فراهم کرده است.