اجرای محیط کار آرمانی


    ارزیابــی:

ارزیابی جامع 5 مگافاکتور سازمان در 11 حوزه ارزیابی مبتنی  بر مدل محیط کار آرمانی

 

    تحلیل ریشـه ای:

تحلیل ریشه ای عارضه های سازمان و تدوین نقشه عملیاتی تغییر و تحول و راه کارهای کاربردی در مسیر محیط کار آرمانی

 

    برنامه ریـزی:

برنامه های فرهنگی،ترویجی و آموزشی محیط کار آرمانی برای رهبران و کارکنان سازمان ها

 

    مربـی گـری:

مربی گری، مراقبت و همراهی و الگوسازی برای استقرار موفق محیط کار آرمانی در سازمان های ایرانی